Chapitres et versets citant Sony

  Genesis Fiandohana na Genesisy Fiandohana na Jenezy La Genèse
...............
Gen / Jen 46.16 And the sons of Gad; Ziphion, and Haggi, Shuni, and Ezbon, Eri, and Arodi, and Areli. Ary ny zanakalahin' i Gada dia Zifiona sy Hagy sy Sony sy Ezbona sy Erý sy Aroda ary Arely. Zanak' i Gada: Sefiona, Hagì, Sonì, Esbòna, Herì, Arodì ary Arelì. Les fils de Gad : Çephôn, Haggi, Shuni, Eçbôn, Éri, Arodi et Aréli.

  Numbers Fanisana na Nomery Fanisana Les Nombres
...............
Nom / Fan 26.15 The children of Gad after their families: of Zephon, the family of the Zephonites: of Haggi, the family of the Haggites: of Shuni, the family of the Shunites: Ny taranak' i Gada, araka ny fokony, dia izao: avy tamin' i Zefona ny fokon' ny Zefonita; avy tamin' i Hagy ny fokon' ny Hagita; avy tamin' i Sony ny fokon' ny Sonita; Zanak' i Gada, araka ny fokony avy; ny fokon' ny Sefonita avy tamin' i Sefona; ny fokon' ny Agita avy tamin' i Agy; Les fils de Gad, par clans : pour Çephôn, le clan Çephonite ; pour Haggi, le clan Haggite ; pour Shuni, le clan Shunite ;